Algemene voorwaarden

Flow Visuals

Artikel 1 Algemeen

Dit zijn de algemene voorwaarden van Flow Visuals.

Het adres van Flow Visuals is: Jacob Catsstraat 71, 9716 GB Groningen, met het KvK-nummer 73801186.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via contact@flowvisuals.nl, 0657935449 of per post.

Flow Visuals heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.

1.1. Definities

a. Flow Visuals te Groningen: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73801186, gevestigd aan Jacob Catsstraat 71 te Groningen. 

b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Flow Visuals te Groningen een overeenkomst sluit. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Opdrachtnemer en u (Opdrachtgever). Opdrachtnemer zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden.

c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en Flow Visuals te Groningen. De opdracht komt tot stand wanneer de opdrachtgever laat blijken met de opdracht in te stemmen.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met Flow Visuals te Groningen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Flow Visuals te Groningen en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht 

Flow Visuals te Groningen draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit. De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

2.2. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3. Offertes zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

2.4. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

2.5. Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze opdrachtnemer wenst te verstrekken, dient hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

Artikel 3 Levertijd 

3.1. De door Flow Visuals te Groningen opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen. 

3.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van Flow Visuals te Groningen een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen. 

Artikel 4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook. 

4.1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom — waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht — toe aan de opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd.

4.2. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, foto’s, video’s, rapporten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

4.3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.4. Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 5 Gebruik en licentie

5.1. Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.

5.2. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp ruimer te gebruiken dan is overeengekomen.

5.3. Tenzij anders is overeengekomen, is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.

5.4. De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Artikel 6 Honorarium en prijs 

6.1. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

6.2. Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven.

6.3. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W. 

6.4. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclameuitingen) kunnen door Flow Visuals te Groningen te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen. 

Artikel 7 Betaling 

7.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Flow Visuals te Groningen op de factuur aan te geven wijze. 

7.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €200,- euro.

7.3. De opdrachtnemer heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

7.4. Opdrachtnemer mag de prijs tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.

7.5. De opdrachtgever verricht de aan de opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan de opdrachtnemer heeft verstrekt.

7.6. Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

7.7. De prijs is exclusief eventuele onkosten van de opdrachtnemer en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 8 Aansprakelijkheid 

8.1. Flow Visuals te Groningen kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. Flow Visuals te Groningen is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door Flow Visuals te Groningen geleverde dienst(en). 

8.2. Flow Visuals te Groningen is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. Flow Visuals te Groningen biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen. 

8.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Flow Visuals te Groningen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Flow Visuals te Groningen worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Flow Visuals te Groningen niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Flow Visuals te Groningen zijn verstrekt, heeft Flow Visuals te Groningen het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten. 

8.4. Flow Visuals te Groningen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Flow Visuals te Groningen is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Flow Visuals te Groningen kenbaar behoorde te zijn. 

8.5. Flow Visuals te Groningen is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

8.6. Indien Flow Visualsg te Groningen desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. 

8.7. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

8.8. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

8.9. Alle aanspraken jegens Flow Visuals te Groningen die niet binnen één jaar na hun ontstaan bij Flow Visuals te Groningen zijn ingediend, vervallen door verjaring. 

8.10. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 9 Overmacht 

9.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt Flow Visuals te Groningen ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst. 

9.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Flow Visuals te Groningen geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben. 

Artikel 10 Klachtenregeling 

10.1. Klachten dienen binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan Flow Visuals te Groningen kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen. 

10.2. Indien een klacht gegrond is, zal Flow Visuals te Groningen de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door Flow Visuals te Groningen worden aangepast tot een lager bedrag dan wel tot nihil. Flow Visuals te Groningen zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8 van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 11 Diversen 

11.1. Flow Visuals te Groningen is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen. 

11.2. Indien opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is Flow Visuals te Groningen gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden. 

11.3. Flow Visuals te Groningen is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Flow Visuals te Groningen tot mededeling verplicht. 

11.4. Flow Visuals te Groningen heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien één jaar of meer verstreken zijn nadat Flow Visualsg te Groningen de opdracht heeft uitgevoerd. 

11.5. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Flow Visuals te Groningen is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. 

Artikel 12 Verwerking Persoonsgegevens 

12.1 Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Flow Visuals te Groningen persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Flow Visuals te Groningen verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring. 

12.2 In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt Flow Visuals nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.